Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи“

МУЗЕЙ НА ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО

ЛЯСКОВЕЦ

Обявление за едно свободно работно място за заемане на длъжността: „общ работник” по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 21.03.2023 Във връзка с реализацията на проект „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, по Договор № BGLD-1.007-0037-C01 по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Общ работник” в „Музей на гурбетчийското градинарство гр.Лясковец” , СНЦ Местна Инициативна група „Лясковец - Стражица“  ОБЯВЯВА  1 (едно) свободно работно място за длъжност: „Общ работник” в „Музей на гурбетчийското градинарство гр.Лясковец”, по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец, при следните условия:  I. Изисквания към кандидатите:  Кандидатите за заемане на длъжността: „Общ работник” в Музей на гурбетчийското градинарство гр.Лясковец, по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, трябва да притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност.  II. Информация за длъжността:  Длъжността „Общ работник” в Музей на гурбетчийското градинарство гр.Лясковец по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, е с код по НКПД 9312-0008.  Длъжността е предвидена за заемане от Безработни и неактивни лица.  Основните задължения, включени в длъжността са:  - поддържане на зелени площи в Музей на гурбетчийското градинарство с цел подобряване зелената система на територията му.  - поддържане на прилежащи зелени площи пред Музей на гурбетчийското градинарство.  - поддържане на експозиционни площи на открито, разположени в Музей на гурбетчийското градинарство.  - поддържане на експозиционни площи на закрито - документална зала и Хаджиникова къща, и конферентна зала в Музей на гурбетчийското градинарство.  ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им:  За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Общ работник” в Музей на гурбетчийското градинарство гр.Лясковец по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, кандидатите трябва да представят следните документи:  1. Писмено заявление за участие в подбор за обявената длъжност (по образец).  2. Документ за самоличност (оригинал за сверяване);  3. Диплома за завършено образование (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такива;  4. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава;  5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива;  6. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец).  7. Документи, удостоверяващи, че лицето попада в целевата група по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, вкл. декларация(по образец), подписана от лицето.  Безработни и неактивни лица.  При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване.  Документите за кандидатстване за длъжността „Общ работник” в Музей на гурбетчийското градинарство по проект: „Музей на гурбетчийското градинарство - жива приказка за градинарския регион Лясковец”, се подават лично в срок от 21.03.2023 г. (вторник) до 24.03.2023 г. (петък) вкл. в сградата на СНЦ МИГ „Лясковец - Стражица“, на адрес: гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа” № 1, всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.  IV. Начин на провеждане на подбора:  Подборът на кандидатите ще се проведе по следния начин:  1. Подбор по документи;  2. Интервю с всеки от допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване