Програма
„Местно развитие, намаляване на бедността и
подобрено включване на уязвими групи“

МУЗЕЙ НА ГУРБЕТЧИЙСКОТО ГРАДИНАРСТВО

ЛЯСКОВЕЦ

Проект № BGLD-1.007-0017 „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”. 01.03.2023 На 28.02.2023 г. се подписа договор между Министерство на образованието и науката в качеството му на Програмен оператор по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и Община Лясковец, в качеството на Бенефициент по проект „Обособяване на общински пазар в с. Джулюница за продажба на местни продукти от територията”.     Общата цел:   Прилагане на иновативни подходи за развитие на местната заетост в община Лясковец, чрез активизиране на възможностите за продажба на местни продукти и насърчаване на гъвкави работни практики за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение.    Специфични цели:  • Стимулиране на заетостта и повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия и земеделски производители и местните власти на територията на община Лясковец, чрез въвеждане на иновативни практики на работа, базирани на местни ресурси и повишаващи благосъстоянието на региона;  • Подобряване на капацитета на местните работодатели за иницииране на иновативни подходи в развитието на бизнеса и заетостта, чрез активизиране на възможностите за продажба на местни продукти и насърчаване на гъвкави работни практики за създаване на възможности за работа за групи в неравностойно положение;  • Организиране на срещи между работодатели и търсещи работа и създаване на възможности за работа на хора в неравностойно положение (дълготрайно безработни, възрастни хора в предпенсионна възраст, млади хора, млади майки, самотни родители, хора с увреждания, ниско квалифицирани лица, вкл. представители на ромско и турско малцинства), предоставяне на достъпна информация за свободните работни места. 

Информация за проект № BGLD-1.007-0017