This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

 

За проекта

Проект: „Карвинг фестивал “Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-10/2010/018

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

Операция 1.1: „Социална инфраструктура”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

Източник на финансиране: Оперативна програма „Регионално развитие”

Цели на проекта:

 • Обща цел на проекта:

Общата цел на проект „Карвинг Фестивал ”Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” е качествено обновление на Лясковец чрез засилване ролята на културата като фактор за развитие на ареала.

 • Специфични цели на проекта:
 • - Насърчаване развитието на културна марка за градски ареал Лясковец, съобразена с местните потребности, запазваща местния дух и популяризираща Лясковец като територия на зеленчукопроизводството и гурбетчийското градинарство.
 • - Изграждане на неповторимост и идентичност на градския ареал под формата на ново, неконвенционално културно събитие, основаващо се на иновативната идея за карвинг-изкуството, зеленчуците и гурбетчийското градинарство в наши дни.
 • - Повишаване разбирането сред местната общност за иновативното културно събитие в живота като генератор на икономическото, културно и социално развитие на градската територия.
 • - Създаване на условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, гарантиращо тяхното включване в културните процеси на градски ареал Лясковец.

Основни дейности по проекта:

Проектът „Карвинг фестивал ”Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” предвижда дейности по организиране и провеждане на иновативното културно събитие.

 • Избор на изпълнители на проектните дейности: дейността включва подготовка на график на конкурсните процедури, възлагане на външен изпълнител за разработването на необходимата конкурсна документация. Съгласуване с Управляващия Орган на конкурсна документация, подготовка и провеждане на предвидените конкурсни процедури в процеса на изпълнение на проекта.

Предвижда се участието на следните изпълнители:

 • - Изпълнител на външна услуга: дизайн, изработка и монтаж на сценични и арт декори, макети и входна арка за културно събитие и оформление на откритата площ за провеждане на фестивала;
 • - Изпълнител на строително – ремонтни и дребномащабни дейности, свързани с организация и провеждане на „Карвинг фестивал”;
 • - Изпълнител на дейности по „Промотиране, маркетинг и реклама на иновативното събитие” и изпълнение на дейности по информиране и публичност на проекта;
 • - Избор на доставчик за закупуване и монтаж на техническо оборудване за провеждане на събитието;
 • - Избор на изпълнител на финансов одит на проекта;
 • - Изпълнител на външна услуга за изследване на градинарството като поминък, възстановяване и демонстрация на традиционни техники и пособия за обработка на земята.
 • Дейности за подготовка на събитието с участие на целевите групи и заинтересованите страни: подготовката за провеждане на иновативното културно събитие, която ще подпомогне общественото включване на целевите групи, ще заинтересова местната общност и ще създаде условия за провеждане на събитието.
 • - Арт-уъркшоп и арт-работилница в гр. Лясковец, творческо ателие в с. Козаревец и творческо ателие в с. Джулюница;
 • - Кампания „Лясковец - моята забавна столица”;
 • - Аранжиране и освежаване на музейните експозиции в Музей на гурбетчийското градинарство „Да пренаредим историята”;
 • - Работилница „Модерно предградие” - творческо ателие за новаторски и иновативни елементи в събитието;
 • - Изработване, аранжиране и поставяне на атрактивни цветни щандове и платформи за изложби;
 • - Проучване сред градинарите, подготовка и възстановяване на традиционни земеделски техники и пособия за обработка на земята.
 • Изпълнение на дребномащабни инфраструктурни дейности свързани с организацията и провеждането на иновативно културно събитие „Карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство” - дребномащабни интервенции върху три зони, които оформят фестивално пространство „Кралство на зеленчуците и градинарството”, обособени както следва:
 • - Рехабилитация на дворно пространство в Музей на гурбетчийското градинарство – обхваща УПИ - VІІІ за музей в кв. 97 по ПУП на гр. Лясковец;
 • - Реконструкция на пространство пред Музей на гурбетчийското градинарство – включва УПИ - ХІІІ за озеленяване и тротоарна площадка на кръстовището на улици “Никола Козлев” и “Петър Караминчев”;
 • - Оформяне входно пространство към карвинг-фестивала – възстановяване на зелена площ в част от поземлен имот 1008 в УПИ - І в кв. 79, разположена край ул. "Никола Козлев".
 • Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с иновативното културно събитие: закупуване на технически съоръжения и оборудване за организиране и провеждане на „Карвинг фестивал” като иновативто културно събитие:
 • - Сглобяема модулна сцена с размери 6м./8м/6м. с покрив и странични тенти;
 • - Сценично осветление;
 • - Техника за заснемане на събития;
 • - Мултимедийна прожекционна техника;
 • - Интерактивно празнично осветление;
 • - Закупуване на система за видеонаблюдение;
 • - Закупуване на шатри.
 • Промотиране, маркетинг и реклама на провежданите иновативни културни събития: за общественото включване на участници, публики и целеви групи в проекта предвиждаме следните дейности:
 • - Провеждане на 6 информационни срещи със заинтересовани страни и целеви групи в 4 в гр. Лясковец, по 1 в с. Козаревец и с. Джулюница за информиране на хората за възможността да участват в събитията по проекта;
 • - Стикери за иновативното събитие, афиши за иновативното събитие, рекламни листовки за мисията на „Лясковец-пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, фото-рамки за снимане на участниците по време на фестивала и изложба на снимките на открито, медийни съобщения и послание преди, по време и след събитието общо 40 броя, стикери ”Аз участвам” - 2000 бр., значки, знаменца, транспаранти за събитието, карнавално шествие за промотиране на събитието, платени публикации в регионална и национална преса, интернет-промотиране на събитието чрез социалните мрежи, Виртуалния музей на градинарството в интернет, сайтове на съмишленици, участници и партньори, обществено проучване за събитието, маркетинг и брандиране на иновативно културно събитие, платени публикации в специализирани издания за популяризация на събитието.
 • Провеждане на иновативното културно събитие: композиция - творческа симбиоза от 30 микросъбития, разположени в рамките на 10 фестивални дни.
 • Дейности за осигуряване на публичност и информираност - проектът предвижда комплекс от мерки за популяризиране дейностите и целите на настоящия проект. Дейностите включват:
 • - Изработка, доставка и монтаж билбордове;
 • - Изработка, доставка и монтаж на информационни табели;
 • - Изработка, доставка и монтаж на плакат;
 • - Публикуване на прес-съобщения в местни и регионални медии;
 • - Организиране на пресконференции.
 • Мониторинг, финансов одит и отчетност на проекта:
 • - Упражняване на авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • - Осъществяване мониторинг по изпълнение, финансов контрол и одит по проекта;
 • - Извършване енергиен одит и пускане на обектите в експлоатация;
 • - Дейности по визуализация и публичност.

Очаквани резултати:

 • Съвременна интерпретация и включване в културния живот на Лясковец на традиционни теми;
 • Повишаване на разбирането сред местната общност за иновативното културно събитие като ключово за живота на населеното място и като генератор на икономическото, културно и социално развитие в Лясковец;
 • Популяризиране и създаване на условия за равен достъп до културата на граждани от различни социални и етнически групи, гарантиращо тяхното включване в културните процеси на градски ареал Лясковец;
 • Оживяване и повишаване на привлекателността на градския ареал и създаване на творчески партньорства;
 • Благоустроени и облагородени фестивални площи на открито – зелени площи, пространство пред Музей на гурбетчийското градинарство и обособяване на чаршия на зеленчуците;
 • Намаляване на ограниченията за участие в културното събитие откъм пол, религия, възраст, социален статус условия за изяви на участниците;
 • Увеличение на привлекателността на ареал Лясковец и утвърждаването му като зеленчукова Карвинг-територия;
 • Насърчаване на творческите индустрии и създаване на предпоставки за заетост на местното население;
 • Повишаване информираността на българската и международна общественост върху културата на храните и земеделието;
 • Създадените условия за достъп до културата на хора с увреждания, групи в неравностойно социално положение и етнически малцинства, които осигуряват тяхната интеграция и достъп до услуги, до икономическия, социалния и културния живот на Община Лясковец.

Продължителност на проекта: 24 месеца

Период на реализация: от 09.08.2011 г. до 09.08.2013 г.

Обща стойност на проекта: 485 386.32 лева

Партньор по проекта: Народно читалище "Земеделец-1899", с. Козаревец

 

Начало        Музей        Проект        Галерия        Новини        Мнения        Анкета        Контакти        За сайта