This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Музей на гурбетчийското градинарство - виртуална разходка
Карвинг фестивал "Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство"

Карвинг фестивал
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013     Инвестираме във Вашето бъдеще!     www.bgregio.eu     Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Проект BG161PO001/1.1-10/2010/018 „Карвинг Фестивал - Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство“
Този документ е създаден в рамките на проект “Карвинг фестивал „Лясковец – пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Лясковец, и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.